بازدید مسئولین انجمن فرهنگی اتریش ÖKF از دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

بازدید مسئولین انجمن فرهنگی اتریش ÖKF از دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
تاریخ :


مسئولین انجمن فرهنگی اتریش ÖKF هفتم تیرماه 1402 با حضور در دانشگاه تربیت مدرس ضمن بازدید از دانشکده هنر و معماری بر توسعه فعالیت های علمی و هنری میان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه ها و موسسات هنری اتریش تاکید کردند

whatsapp